HAARSET

i øvre Bygdes vestre Grænd ("Vestagræinna"). Deltes 1664 i søndre og nordre Haarset.

Haarset nævnes første Gang i Stiftsbogen for 1574 som skyldig 1 Hud til Ytre Rendalens Annex kirke og i 1578 som Erkebispegods (1 Hud). Gaarden brukes i 1613 av en Nils Olsen Haarset; Gaarden er da 1 Hud Krongods (det tidligere Kirkegods); dens gamle Odel (1 Hud) er allerede i 1550-Aarene gaaet over til Berge ("søndre"), hvor denne Hud av Haarset i 1570 sies at eies som Odel av den avdøde Arne Tollevsen, hvis søn Tollev Arnesen kom til Messelt, hvorfra han i 1593 pantsætter 1 Hud  i Hornset og 1 Hud i Berge (kaldes 2 Huder i "søndre Berge") til en Jon Olsen i Oslo for sin Far Arnes gamle Gjæld til denne for 5 1/2 Alen engelsk Klæde til en Kjole.

Nils Olsen Haarset, hvis Søster Liv Olsdatter var blit gift først til Hanestad med Erik Hanestads Bror Ola Eriksen Hanestad og senere til Berge med Lars Svendsen Berge, Lensmand Svend Berges Bror, sees at ha en Søn Ola Nilsen, som maa være født ømkring 1590, da han i 1613 tilbygdes 3 Skind i Otlaasen, tilhørende Arvinger fra Hangard.

*  *  *  *  *

In the upper village western Grænd ("Vestagræinna"). Was divided in 1664 into southern and northern Haarset.

Haarset is mentioned for the first time in the Diocese book for 1574 as owed 1 Skin for Outer Rendalen's Annex church and in 1578 as Archbishop goods (1 skin). Farms used in 1613 by one Nils Olsen Haarset; Farm is then 1 Skin Crown goods (the former church property); its ancient Odel (1 Skin) is already in 1550-the years gone over to Berge ("southern"), where this Skin of Haarset in 1570 said that is owned by Odel by the late Arne Tollevsen whose son Tollev Arnesen came to Messelt from which he in 1593 mortgaged 1 Skin in Hornset and 1 Skin Berge (called 2 Hides in the "southern Berge") to Jon Olsen in Oslo for his Father Arne's old debt to this for 5 1/2 cubits English cloth into a dress.

Nils Olsen Haarset whose sister Liv Olsdatter had got married first to Hanestad with Erik Hanestad's brother, Ola Eriksen Hanestad and later to Berge with Lars Svendsen Berge, bailiff Svein Berge's brother, is seen to have a son, Ola Nilsen, who must be born about 1590, when he in 1613 tilbygdes 3 Skins in Otlaasen, belonging to the heirs of Hangard.0 comments:

Post a Comment

Welcome

This HOGANSON Blog is based on genealogical research compiled by Verla A. Blakey WILLIAMS and edited with notes by Mark D. WILLIAMS.

Hoganson Family

Hoganson Family
Belmont, Jackson, MN (c. 1905)

Three Generations

Three Generations
Bunad from Nord-Osterdal, Hedmark.